privacy beleid

privacybeleid

Privacy beleid

"Stichting Oud Lemmer hierna te noemen "SOL vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In dit privacy beleid legt SOL uit waarom en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden!

Verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door "SOL" en bestuursleden. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is "SOL".

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?

"SOL" bewaart de persoonsgegevens (mailadres)  die je hebt verstrekt via de mogelijkheid via het hoofdstuk "contact" waarin een mailadres wordt gevraagd.

  • "SOL" streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragen die nodig zijn voor het verwezenlijken van onze doelen en de door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden via het e-mailsysteem verwerkt en bewaard in de benodigde software.

Gebruik van persoonsgegevens

"SOL" gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende acties:

Contact opnemen via de mail in geval van vragen of nader contact via de mail

De mailer/contactzoeker is zelf verantwoordelijkheid voor het verstrekken van extra gegevens dan alleen het mailadres.

Derde ontvangers

Je gegevens worden nooit aan derden verkocht of gedeeld met andere partijen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

"SOL" bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. Dus alleen voor het beantwoorden van de vragen.

Informatie en inzage van persoonlijke gegevens

Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoons gegevens gebeurt. "SOL" doet haar uiterste best om aan je verzoek te voldoen. Informatie en inzage; welke persoonsgegevens van jou zijn bij "SOL" bekend. Dus geef je aan dat na contact de gegevens verwijdert dienen te worden, dan wordt dat direct gedaan. Hierdoor worden geen gegevens bewaard.

Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan om deze aan te passen.

Vergetelheid; je kan vragen of "SOL" je persoonsgegevens kan verwijderen. Hier voldoet "SOL" aan.

Bezwaar; denk je dat "SOL jouw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact met ""SOL" op te nemen via mailadres oudlemmer@dds.nl

Het gebruik van cookies

De website van "SOL" maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in het privacy beleid

Het privacy beleid van "SOL" kan worden gewijzigd. Via de website van "SOL" is het actuele privacy beleid te lezen.

Maak je gebruik van de site webcamlemmer.nl dan gelden de zelfde afspraken als hierboven. Op die site worden geen gegevens gevraagd. Gaat u met ons mailen dan ontstaat de zelfde situatie. De beelden van de webcam lemmer worden niet opgeslagen en zijn dus ook niet terug te kijken. Men kan niet de webcam beïnvloeden door in te zoomen. Het is als het ware een blik naar buiten die een weergave geeft van het beeld opdat moment met een vertraging van meer dan 1 minuut.

Zijn er vragen over dit beleid dan graag mailen naar oudlemmer@dds.nl