Flevobrug

Info bord

Op 4 locaties in het centrum staan informatieborden. Daarop staan vanaf die locaties gezien, verschillende foto's uit het verre verleden. Op deze wijze kan men de verschillen zien van toen en nu. Op de borden staan in 3 talen en in het Lemsters de info teksten. Deze staan hieronder ook.

De locaties zijn in de plattegrond aangegeven met een cijfer danwel een i. Met de aangebrachte QR code kan de route verder bewandeld worden.

 

Zicht op de Lemster Toer

Links van u was rond 1800 de helling nog in gebruik voor het maken en repareren van lemsteraken en andere vissersschepen. Bij dit water was volop bedrijvigheid. Aan de straten rondom staan verschillende koopmanshuizen die in goede historische staat zijn gebleven, soms door restauratie. Let op de klokgevels, ornamenten en andere elementen die de kooplieden graag lieten aanbrengen om hun mate van welvaart te tonen. Voorheen vormde dit water een belangrijke schakel tussen de Zuiderzee en de Friese meren. Tegenwoordig wordt het hoofdzakelijk gebruikt als doorvaart voor de toeristische pleziervaart.

 

Sicht op 'e Lemster Toer, ein njoggentjende eeuw 

Links fon jo wie rond 1800 de helling noch yn gebrúk för ut meitsjen en reparearen fon lemsteraken en oare fiskersboaten. Bij dit wetter wie folop bedriuwuchhyd. Ön de strutten der om hinne stean ferskillende koopmonshúzen dy yn goeie historise staat blaun binne, soms troch restauraasje. Let op de klokgevels, ornamenten en oare

elementen dy de koopmonnen graach önbringe lieten om hun mate fon welfaart sjen te litten. Förhinne förme dit wetter un belangrike skakel tussen de Sudersee en de

Fryse marren. Tsjintwurduch wurdt ut förol brúkt os trochfaart för de toeristise plesierfaart.

 

Blick auf den Lemster Turm

Links von Ihnen war rund 1800 die Helling für den Bau von und Reparaturen an Lemsteraaken und anderen Fischerbooten in Gebrauch. An diesem Gewässer herrschte damals rege Betriebsamkeit. In den benachbarten Straßen stehen verschiedene Kaufmannshäuser, die, manchmal auch durch Restaurierung, ihre historische Ausstrahlung erhalten haben. Achten Sie auf die Glockengiebel, die Ornamente und andere Elemente, die die Kaufleute gerne anbringen ließen, um ihren Wohlstand zu zeigen. Früher war dieses Gewässer ein wichtiges Bindeglied zwischen der Zuiderzee und den friesischen Seen. Heutzutage wird es hauptsächlich als Durchfahrt für die touristische Freizeitschifffahrt genutzt.

 

View towards Lemmer Tower

Around 1800 the hill on your left was still being used for building and repairing the Lemmer 'aak' boats and other fishing vessels. There was always lots of hustle and bustle along this water. A number of merchant's homes, still in very good historical condition, sometimes through careful restoration, can be found along the surrounding streets. Note the typical Dutch gables, embellishments and other elements which the merchants liked to have added to show off their prosperity. In days past this body of water was an important link between the Zuiderzee and the Frisian lakes. These days its main use is as a waterway for pleasure craft and tourist boats.

 

 

BEKIJK RONDJE DOK