Fiskerman

Info bord

Op 4 locaties in het centrum staan informatieborden. Daarop staan vanaf die locaties gezien, verschillende foto's uit het verre verleden. Op deze wijze kan men de verschillen zien van toen en nu. Op de borden staan in 3 talen en in het Lemsters de info teksten. Deze staan hieronder ook.

De locaties zijn in de plattegrond aangegeven met een cijfer danwel een i. Met de aangebrachte QR code kan de route verder bewandeld worden.

 

Zicht op 't Dok

Het standbeeld van de Fiskerman en de Lemsterakenbank, gemaakt in de vorm van de steven van een lemsteraak, symboliseren de actieve rol die de visserij in Lemmer speelde in de negentiende en twintigste eeuw. Het water dat in de volksmond ''t Dok' wordt genoemd, is het doorgaande vaarwater van het IJsselmeer naar de Friese meren. Rond 1800 was hier een levendige handel: veel goederen uit het achterland, zoals turf en andere grondstoffen, werden hier verhandeld naar bijvoorbeeld Amsterdam. De oude sluis maakte rond 1888 plaats voor de nieuwe sluis. De restanten zijn in de walmuren nog te zien. Het lopen van een 'Rondje Dok' is zeer aan te bevelen. Let dan vooral op het unieke samenspel tussen de monumentale gevels en het water. In 2016 bestond de Lemster Toer en de Hervormde kerk 300 jaar. Verschillende activiteiten heben dit jubileum opgeluisterd.

Onderstaand gedicht werd opgedragen tijdens een van die activiteiten.

 

Sicht op ut Dok, ein njoggentjende eeuw 

Ut standbeeld fon de Fiskermon en de Lemsterakenbank, makke yn de förm fon de steven fon un Lemsteraak, symboliseare de aktive rol dy de fiskerij op 'e Lemmer spile yn de njoggentjende en tweintichste eeuw. Ut wetter dot yn 'e folksmúle "ut Dok" neamd wurdt, is ut trochgeande farwetter fon ut Iselmar nei de Fryse marren. Rond 1800 wie jir un levendige hondel: un soad gud út ut achterlân, sa os turf en oare groonstoffen, wörren jir ferhondele nei bijfoorbeeld Amsterdam. De âlde slús makke rond 1888 plak för de nije slús. De restanten binne yn de wâlmurren noch te sjen. Un kuierke om ut Dok "un Rondsje Dok" is bysonder ön te befelen. Let don förol op ut unike samenspul tussen de monumentale gevels en ut wetter.

 

Blick auf 't Dok

Das Standbild vom Fiskerman und die Lemsterakenbank, die in der Form des Stevens einer Lemsteraak gemacht ist, symbolisieren die aktive Rolle, die die Fischerei im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert in Lemmer spielte. Das Gewässer, das im Volksmund 't Dok genannt wird, ist das durchgehende Fahrwasser vom IJsselmeer zu den friesischen Seen. Rund 1800 wurde hier ein reger Handel getrieben: viele Waren aus dem Hinterland, wie Torf und andere Rohstoffe, wurden von hier u. a. nach Amsterdam verschifft und verkauft. Die alte Schleuse wurde 1888 durch die neue Schleuse ersetzt. Die Reste sind noch in den Kaimauern zu sehen. Der Spaziergang 'Rondje Dok' ist sehr empfehlenswert. Achten Sie dann vor allem auf die einzigartige Harmonie der monumentalen Fassaden mit dem Wasser.

 

View of 't Dok

The statue of the Fisherman and the Lemsteraak bench, created in the shape of the stern of this iconic boat type, symbolise the active role fishing played in Lemmer during the nineteenth and twentieth centuries. The body of water that locals refer to as ''t Dok' is the waterway that enables boats to travel from the IJsselmeer to the Frisian lakes. Around 1800 the area was a hive of commercial activity: many goods, such as turf and other commodities from the surrounding countryside, were traded here and sent off to places like Amsterdam. The old lock made way for a new lock in 1888. Remnants of it can still be seen in the ramparts. A stroll around 't Dok is well worth the effort. The unique interplay between the impressive facades and the water invites particular attention.

 

 

De Lemster Toer spreekt

Vanaf de hoogte bezie ik 't klein bedrijf

van mensen op en rond de Streken

en het komen en gaan van schepen

Ik ben hun baken, wijs hen op de tijd

die vliegt en vul met carillon hun hemel

 

Beroemd om scheefgroei of taalverwarring

ben ik niet, zoals m'n verwanten in Pisa en

Babel, maar wel geliefd icoon uit de tijd

van vissers en ambachtslieden, lang voor

pleziervaart de havens overnam

 

Nog worden ieder jaar bij mij de vrijheidsoffers

herdacht, trekken vogels, wind en wolken over

en blijft veel bij 't oude, de markt, kermis, Lemster

Wike, de mannen onder de Hoek, en als de terrassen

in de herfst verstillen, slaan m'n uren luider

 

Och, had men mij voorzien van armen

ik omhelsde m'n dorp om al z'n charme

Job Degenaar

 

Ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de Lemster Toer, in 2016,

u aangeboden door Stichting Oud Lemmer

 

 

BEKIJK RONDJE DOK