Blokjesbrêge

Info bord

Op 4 locaties in het centrum staan informatieborden. Daarop staan vanaf die locaties gezien, verschillende foto's uit het verre verleden. Op deze wijze kan men de verschillen zien van toen en nu. Op de borden staan in 3 talen en in het Lemsters de info teksten. Deze staan hieronder ook.

De locaties zijn in de plattegrond aangegeven met een cijfer danwel een i. Met de aangebrachte QR code kan de route verder bewandeld worden.

 

Zicht op het centrum van Lemmer, eind negentiende eeuw

Als u de oude foto vergelijkt met het uitzicht recht voor u, ziet u links de Lemster Toren, behorend bij de Hervormde Kerk, die in 1716 gebouwd werd. Vervolgens de toren van de Gereformeerde Kerk, de seintoren van het postkantoor aan de Nieuwburen en de toren van de Katholieke Kerk in de Schans. Links van u bevindt zich de Blokjesbrug met daarachter de oude sluis, die in gebruik was toen de binnenhaven, rechts van u, nog in open verbinding stond met de toenmalige Zuiderzee. Geheel rechts liggen authentieke schepen, in de zogeheten Museum- of Visserijhaven. Recht voor u ligt de doorvaart naar de Lemster Rien, die de verbinding vormde met het Tjeukermeer. In 1957 is deze doorvaart gedempt.

 

Sicht op ut sentrum fonne Lemmer,  ein njoggentjende eeuw 

Os jo de âlde foto fergelykje mei ut útsicht rucht för jo, sjogge jo links de Lemster Toer, dy bij de Herförmde Tsjerke jèrt, boud yn 1716. Dêrnei de toer fon de Griffermearde Tsjerke, de seintoer fon ut postkantoor op 'e Nijburren en de toer fon de Roomse Tsjerke yn 'e Skâns. Links fine jo de Blokjesbrêge mei dêrachter de âlde slús, dy yn gebrúk wie toen de binnehaven, ruchts fon jo, noch yn iepen ferbining stong mei de destiidse Sudersee. Helemaal ruchts lizze autentike skippen, yn de saneamde Museum-

of Fiskerijhaven. Rucht för jo is de trochfaart nei de Lemster Rien, dy de ferbining

förme mei de Tsjûkemar. Yn 1957 is dizze trochfaart dempt.

 

Blick auf das Zentrum von Lemmer am Ende des neunzehnten Jahrhunderts

Wenn Sie das alte Foto mit der Aussicht vor Ihnen vergleichen, dann sehen Sie rechts den Lemster Turm, der zur evangelischen Kirche gehört, die 1716 erbaut wurde. Danach kommen der Turm der reformierten Kirche, der Signalmast des Postamtes in de Nieuwburen und der Turm der katholischen Kirche in der Schans. Links von Ihnen befindet sich die Blokjesbrug mit dahinter die alte Schleuse, die in Gebrauch war, als der Binnenhafen, rechts von Ihnen, noch mit der damaligen Zuiderzee in Verbindung stand. Ganz rechts liegen historische Schiffe im so genannten Museum- oder Visserijhaven. Genau vor Ihnen liegt die Durchfahrt zur Lemster Rien, die die Verbindung mit dem Tjeukemeer bildete. 1900 wurde diese Durchfahrt zugeschüttet.

Foto links: Aussicht vom Lemster Turm auf die Straße de Schulpen

 

View of Lemmer town centre at the end of the nineteenth century

When you compare the old photo with the view directly in front of you, you will see the Lemmer Tower (Lemstertoren) belonging to the Protestant Church which was built in 1716. You can also see the tower of the Reformed Church the post office signal tower along the street called Nieuwburen, and the tower of the Catholic Church on the Schans. To your left you can see the 'Blokjesbrug' bridge and behind that the old lock which was used when the inner harbour, on your right, was still open to the former Zuiderzee. Authentic ships can be seen on the far right in the Visserijhaven (Fishing port), which is now a museum. Directly in front of you is the passage to the Lemster Rien which used to be the link to the Tjeukemeer lake. In 1900 this waterway was drained.

Photo on left: view from the Lemstertoren over the Schulpen shopping precinct.

 

 

BEKIJK RONDJE DOK