Stoffel Zandstra wint prijs

Stoffel Zandstra fan De Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren wûn. Wethâlder taalbelied Luciënne Boelsma ferraste him thús mei it útrikken fan in cheque fan € 750,-.

Nominatie ook door stichting Oud Lemmer 

Ook stichting Oud Lemmer heeft Stoffel genomineerd. Hij is op verschillende manieren betrokken bij de stichting. Zo dacht hij mee in de teksten die staan op de informatieborden van het "Rondje Dok". Maar ook muzikaal deed hij mee aan het project Muziek in de kerk en was hij met een flashmop betrokken bij de onthulling van de Akenbank in 2016. Hieronder het bericht van gemeente De Fryske Marren.

filmpje uitreiking

Stoffel Zandstra

Stoffel Zandstra fan De Lemmer is nominearre troch ferskate persoanen en ferienings út it doarp. Zandstra is dan ek op in protte terreinen aktyf, ûnder oare as sjonger, skriuwer fan strips oant teaterstikken, produsint en muzikant. Hij brûkt derby net allinnich it Frysk, mar hat der tegearre mei syn kompanjon Wim Swart foar soarge dat der in nije ympuls jûn is oan de eigen doarpstaal, it Lemsters.

De priis

Gemeente De Fryske Marren rikt jierliks in priis út oan it bêste, moaiste of meast nijsgjirrige Fryske kulturele inisjatyf. De gemeente wol mei dizze priis it brûken fan it Frysk stimulearje en ferbynt der in jildpriis oan fan €750,-. De sjuery bestiet út Jelle Wesselius, Hendrik Boonstra en Douwkje Douma-Zijlstra.

Filmkes

Omdat der troch corona net ien by de útrikking wêze mocht, is der in filmke fan makke. Ek binne der filmkes makke fan in tal minsken dy't Zandstra nominearre hawwe. Jo fine it filmke hjir meikoarten.

Letter troch corona

Oare jierren wie it tradysje dat de Fryske Kultuerpriis útrikt waard op de nijjiersresepsje fan de gemeente. Troch corona koe dat net trochgean. Dat it noch efkes duorre hat foardat de priis útrikt is, is omdat wy de hoop hienen dat der al wer wat mear mooglik wêze soe. Omdat dit der op it stuit noch net op liket, is de priis no op dizze wize útrikt.

 

 

Overig nieuws

UITfestival DFM

Culturele organisaties of cultuurmakers gezocht voor UITfestival DFM. Op zaterdag 10 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Lemmer, Joure en Balk in het teken van cultuur tijdens de 1e ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

In het jaar 2020 is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer. Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner Piso, ...

lees meer

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

Dit bericht hebben we tijdens de Corana geplaats maar is nog steeds actueel. Vandaar dat we het weer zichtbaar maken. In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, ...

lees meer

Muziek in de kerk Tsjerkepaad gaat weer van start

TSJERKEPAAD GAAT WEER VAN START.  Toen de Lemster Toer en Kerk in 2016, 300 jaar bestond, zijn we gestart met "Muziek in de kerk" tijdens "Tsjerkepaad". Verschillende muzikanten brachten hun ...

lees meer