Stoffel Zandstra wint prijs

Stoffel Zandstra fan De Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren wûn. Wethâlder taalbelied Luciënne Boelsma ferraste him thús mei it útrikken fan in cheque fan € 750,-.

Nominatie ook door stichting Oud Lemmer 

Ook stichting Oud Lemmer heeft Stoffel genomineerd. Hij is op verschillende manieren betrokken bij de stichting. Zo dacht hij mee in de teksten die staan op de informatieborden van het "Rondje Dok". Maar ook muzikaal deed hij mee aan het project Muziek in de kerk en was hij met een flashmop betrokken bij de onthulling van de Akenbank in 2016. Hieronder het bericht van gemeente De Fryske Marren.

filmpje uitreiking

Stoffel Zandstra

Stoffel Zandstra fan De Lemmer is nominearre troch ferskate persoanen en ferienings út it doarp. Zandstra is dan ek op in protte terreinen aktyf, ûnder oare as sjonger, skriuwer fan strips oant teaterstikken, produsint en muzikant. Hij brûkt derby net allinnich it Frysk, mar hat der tegearre mei syn kompanjon Wim Swart foar soarge dat der in nije ympuls jûn is oan de eigen doarpstaal, it Lemsters.

De priis

Gemeente De Fryske Marren rikt jierliks in priis út oan it bêste, moaiste of meast nijsgjirrige Fryske kulturele inisjatyf. De gemeente wol mei dizze priis it brûken fan it Frysk stimulearje en ferbynt der in jildpriis oan fan €750,-. De sjuery bestiet út Jelle Wesselius, Hendrik Boonstra en Douwkje Douma-Zijlstra.

Filmkes

Omdat der troch corona net ien by de útrikking wêze mocht, is der in filmke fan makke. Ek binne der filmkes makke fan in tal minsken dy't Zandstra nominearre hawwe. Jo fine it filmke hjir meikoarten.

Letter troch corona

Oare jierren wie it tradysje dat de Fryske Kultuerpriis útrikt waard op de nijjiersresepsje fan de gemeente. Troch corona koe dat net trochgean. Dat it noch efkes duorre hat foardat de priis útrikt is, is omdat wy de hoop hienen dat der al wer wat mear mooglik wêze soe. Omdat dit der op it stuit noch net op liket, is de priis no op dizze wize útrikt.

 

 

Overig nieuws

We zijn los

"We zetten de Lemmer in het licht". De Tsjerke oan it Dok, de Lemster Toer, de Flevobrug en de Blokjesbrug worden in 2021 aangelicht.  LEMMER –  Stichting Oud Lemmer en Ondernemers ...

lees meer

Typisch Lemmer op tv.

Lemmer op de televisie in het programma "Typisch"  De afgelopen week heeft de stichting Oud Lemmer een gesprek gevoerd met de programmamakers van het programma Typisch van BNNVARA, waarvan op ...

lees meer

We zetten de Lemmer in het licht

BINNEKORT MEER NIEUWS OP DEZE SITE OVER HET VERLICHTINGSPROJECT..    We zijn weer een stap dichter bijgekomen bij de realisatie van het project "We zetten De Lemmer in het licht". In tussen ...

lees meer

Veel bezoekers tijdens de start van de avondklok op zaterdag 23 januari 2021

3000 bezoekers op de site www.webcamlemmer.nl Tussen 21:00 uur en 22:30 uur waren er zaterdagavond 23 januari ruim 3000 bezoekers op de webcam van Lemmer.  De 2 webcams in beheer bij de ...

lees meer