10 jaar onder de Hoek

10 ier Onder de Hoek

Onder de Hoek bestiet asen 10 ier en dat is reden för de makkers Wim Swart (tekenaar) en Stoffel Zandstra (skrûjer) om wat spesjaals te dwaan.

Yn samenwurking mei de biblioteek Lemmer is it idee ontstien om in tentoanstelling yn de biblioteek te hâlden fan sneon 28 jannewary tot sneon 11 maart.

Mei de ekspositie en bijkommende aktiviteiten richtsje wij ús op alle bewenners yn alle leeftiidsgroepen yn Lemmer e.o.

 

Onder de Hoek is yn de 10 ier fan bestean útgroeid tot in bekend Lemster fenomeen.

De strips wurde troch hast 1800 minsken folge op Facebook, ferskynt ik alle kearen op LemsterNijs en Instagram en der binne yntussen trije stripboekjes útkôm:

Onder de Hoek 1, In ier Onder de Hoek en Onder de Hoek Eartiids.

Yn dit lêste deel he we in beeld sketst fan De Lemmer tussen 1945 en 1970.

 As in grapke begien nei önleiding fan it opgean fan de Gemeente Lemsterlân yn de nije Gemeente De Fryske Marren, is Onder de Hoek sa stadichön net mear fut te tinken út de Lemster samenleving. Behalve aktuele saken mei de noadige humor onder de loep te nimmen, het Onder de Hoek ik as doel steld om it brúken fan it Lemsters as sprek- en skrûjtaal te beförderjen, te stimulearen en te ondersteunen.

 De tentoanstelling sjogge wij ik min of mear as in promoasje fan De Lemmer en it Lemsters en we meitsje der dêrom echt wat bysonders fan. We jouwe in beeld fan it plak Onder de Hoek mei onder oaren grutte âlde foto`s; in makette fan Onder de Hoek; ynformaasje oer it ontstean fan it plak Onder de Hoek en we stalle fjidder alle artikelen fan stoffelenwimproduksjes út, wêronder natuurlik ús fameuze Lemster Lêsplankje.

 Dêrnêst organiseare we de folgende aktiviteiten:

Op sneontemoarn 28 jannewary he we de feestilike iepening mei muzyk en kofje mei wat lekkers, en wij wolle jim útnoadigje om dêrbij te wêzen.

Je kenne tidens de iepening ik op in GreenScreenfoto komme yn in Onder de Hoek achtergroon.

Mochten jim net kenne dan is it feself ik mooglik om yn de perioade fan 28 jan-11 maart in kear nei de byb ta

te gean om uze tentoantselling te besjen. Fór elke besiker leit der dan in leuk oantinken klear.

Wij he ik noch 2 oare aktiviteiten: in workshop striptekenje op freedtemidje 17 febr. om 15.00 oere en in echt Lemster diktee op freedtemidje 3 maart om 15.00 oere.

Fan harte wolkom.

De tentoanstelling is mooglik makke mei steun fan:  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds, Kluger Graveer- en Signbedrijf, Iiskâld, Expert, By Kenneth, Sake Store, Breimer`s bakkerij, Focus en `t Anker allegêr fanne Lemmer. Wêrför dank!

 Dit meie jim eigenlik gewoan net misse,juh!

Overig nieuws

Lemster Wurdboek

Zondag 11 september 2022, organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. De middag stond ook in het teken van de uitreiking van het 1e ...

lees meer

Peter van den Brandt in het zonnetje gezet

Peter van den Brandt in het zonnetje gezet op het gemeentehuis in Joure  Peter van den Brandt woonachtig in Lemmer, fotografeert al jaren om de geschiedenis van Lemmer in foto's vast te leggen. ...

lees meer

Dickens Festijn 10 en 11 december in Lemmer

Kom naar het Lemster Dickens Festijn op 10 en 11 december! Na een lange periode van stilte zijn de straten van het Lemster Dickens dorp weer tot leven gekomen! Het gonst en bruist als een grote stad ...

lees meer

introductie Stapert Fonds

Zondag 11 september organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. De middag stond ook in het teken de introductie van het Stapert ...

lees meer