10 jaar onder de Hoek

10 ier Onder de Hoek

Onder de Hoek bestiet asen 10 ier en dat is reden för de makkers Wim Swart (tekenaar) en Stoffel Zandstra (skrûjer) om wat spesjaals te dwaan.

Yn samenwurking mei de biblioteek Lemmer is it idee ontstien om in tentoanstelling yn de biblioteek te hâlden fan sneon 28 jannewary tot sneon 11 maart.

Mei de ekspositie en bijkommende aktiviteiten richtsje wij ús op alle bewenners yn alle leeftiidsgroepen yn Lemmer e.o.

 

Onder de Hoek is yn de 10 ier fan bestean útgroeid tot in bekend Lemster fenomeen.

De strips wurde troch hast 1800 minsken folge op Facebook, ferskynt ik alle kearen op LemsterNijs en Instagram en der binne yntussen trije stripboekjes útkôm:

Onder de Hoek 1, In ier Onder de Hoek en Onder de Hoek Eartiids.

Yn dit lêste deel he we in beeld sketst fan De Lemmer tussen 1945 en 1970.

 As in grapke begien nei önleiding fan it opgean fan de Gemeente Lemsterlân yn de nije Gemeente De Fryske Marren, is Onder de Hoek sa stadichön net mear fut te tinken út de Lemster samenleving. Behalve aktuele saken mei de noadige humor onder de loep te nimmen, het Onder de Hoek ik as doel steld om it brúken fan it Lemsters as sprek- en skrûjtaal te beförderjen, te stimulearen en te ondersteunen.

 De tentoanstelling sjogge wij ik min of mear as in promoasje fan De Lemmer en it Lemsters en we meitsje der dêrom echt wat bysonders fan. We jouwe in beeld fan it plak Onder de Hoek mei onder oaren grutte âlde foto`s; in makette fan Onder de Hoek; ynformaasje oer it ontstean fan it plak Onder de Hoek en we stalle fjidder alle artikelen fan stoffelenwimproduksjes út, wêronder natuurlik ús fameuze Lemster Lêsplankje.

 Dêrnêst organiseare we de folgende aktiviteiten:

Op sneontemoarn 28 jannewary he we de feestilike iepening mei muzyk en kofje mei wat lekkers, en wij wolle jim útnoadigje om dêrbij te wêzen.

Je kenne tidens de iepening ik op in GreenScreenfoto komme yn in Onder de Hoek achtergroon.

Mochten jim net kenne dan is it feself ik mooglik om yn de perioade fan 28 jan-11 maart in kear nei de byb ta

te gean om uze tentoantselling te besjen. Fór elke besiker leit der dan in leuk oantinken klear.

Wij he ik noch 2 oare aktiviteiten: in workshop striptekenje op freedtemidje 17 febr. om 15.00 oere en in echt Lemster diktee op freedtemidje 3 maart om 15.00 oere.

Fan harte wolkom.

De tentoanstelling is mooglik makke mei steun fan:  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds, Kluger Graveer- en Signbedrijf, Iiskâld, Expert, By Kenneth, Sake Store, Breimer`s bakkerij, Focus en `t Anker allegêr fanne Lemmer. Wêrför dank!

 Dit meie jim eigenlik gewoan net misse,juh!

Overig nieuws

Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer.

Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer. Binnenkort staan we op 4 mei weer stil bij de herdenking van ondermeer de gesneuvelde militairen in Nederland.In Lemmer wordt dat ook altijd op ...

lees meer

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

Dit bericht hebben we tijdens de Corana geplaats maar is nog steeds actueel. Vandaar dat we het weer zichtbaar maken. In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

In het jaar 2020 is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer. Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner Piso, ...

lees meer

Museum Lemmer gaat weer open

De bootjes liggen weer in het centrum van Lemmer, de bruggen zijn weer open. de terrassen bezet kortom Lemmer kan de toeristen weer ontvangen en staat klaar voor het toeristenseizoen. Het Museum ...

lees meer