10 jaar onder de Hoek

10 ier Onder de Hoek

Onder de Hoek bestiet asen 10 ier en dat is reden för de makkers Wim Swart (tekenaar) en Stoffel Zandstra (skrûjer) om wat spesjaals te dwaan.

Yn samenwurking mei de biblioteek Lemmer is it idee ontstien om in tentoanstelling yn de biblioteek te hâlden fan sneon 28 jannewary tot sneon 11 maart.

Mei de ekspositie en bijkommende aktiviteiten richtsje wij ús op alle bewenners yn alle leeftiidsgroepen yn Lemmer e.o.

 

Onder de Hoek is yn de 10 ier fan bestean útgroeid tot in bekend Lemster fenomeen.

De strips wurde troch hast 1800 minsken folge op Facebook, ferskynt ik alle kearen op LemsterNijs en Instagram en der binne yntussen trije stripboekjes útkôm:

Onder de Hoek 1, In ier Onder de Hoek en Onder de Hoek Eartiids.

Yn dit lêste deel he we in beeld sketst fan De Lemmer tussen 1945 en 1970.

 As in grapke begien nei önleiding fan it opgean fan de Gemeente Lemsterlân yn de nije Gemeente De Fryske Marren, is Onder de Hoek sa stadichön net mear fut te tinken út de Lemster samenleving. Behalve aktuele saken mei de noadige humor onder de loep te nimmen, het Onder de Hoek ik as doel steld om it brúken fan it Lemsters as sprek- en skrûjtaal te beförderjen, te stimulearen en te ondersteunen.

 De tentoanstelling sjogge wij ik min of mear as in promoasje fan De Lemmer en it Lemsters en we meitsje der dêrom echt wat bysonders fan. We jouwe in beeld fan it plak Onder de Hoek mei onder oaren grutte âlde foto`s; in makette fan Onder de Hoek; ynformaasje oer it ontstean fan it plak Onder de Hoek en we stalle fjidder alle artikelen fan stoffelenwimproduksjes út, wêronder natuurlik ús fameuze Lemster Lêsplankje.

 Dêrnêst organiseare we de folgende aktiviteiten:

Op sneontemoarn 28 jannewary he we de feestilike iepening mei muzyk en kofje mei wat lekkers, en wij wolle jim útnoadigje om dêrbij te wêzen.

Je kenne tidens de iepening ik op in GreenScreenfoto komme yn in Onder de Hoek achtergroon.

Mochten jim net kenne dan is it feself ik mooglik om yn de perioade fan 28 jan-11 maart in kear nei de byb ta

te gean om uze tentoantselling te besjen. Fór elke besiker leit der dan in leuk oantinken klear.

Wij he ik noch 2 oare aktiviteiten: in workshop striptekenje op freedtemidje 17 febr. om 15.00 oere en in echt Lemster diktee op freedtemidje 3 maart om 15.00 oere.

Fan harte wolkom.

De tentoanstelling is mooglik makke mei steun fan:  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds, Kluger Graveer- en Signbedrijf, Iiskâld, Expert, By Kenneth, Sake Store, Breimer`s bakkerij, Focus en `t Anker allegêr fanne Lemmer. Wêrför dank!

 Dit meie jim eigenlik gewoan net misse,juh!

Overig nieuws

Doe mee aan het UIT festival Lemmer OP 14 SEPTEMBER en geef je op

Culturele organisaties of cultuurmakers gezocht voor UITFestival. GEEF JE OP EN DOE MEE  Op zaterdag 14 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Lemmer, Joure en Balk in het teken ...

lees meer

Doe mee met Muziek in de Kerk

Muziek in de kerk  2024 Toen de Lemster Toer en Kerk in 2016 300 jaar bestond, zijn we gestart met "Muziek in de kerk "tijdens "Tsjerkepaad". Verschillende muzikanten brachten hun passie ten ...

lees meer

financiƫle ondersteuning Lemmer

Lemmer krijgt meer financiële armslag om het dorp te promoten. Met de komst van de uitvoering van het bedrijven investeringszone  ( BIZ plan)  is het mogelijk om de komende jaren extra ...

lees meer

Dorpskuier voor Lemmer

Historisch en gezellig Lemmer krijgt verdiende dorpskuier langs prachtige juwelenLemmer heeft sinds vandaag haar eigen inspirerende dorpskuier. Toeristen en inwoners van Zuidwest Friesland komen ...

lees meer