Oudesluis

In deze nauwe doorvaart tot na de brug, is de vroegere zeesluis geweest. Deze in steenopgebouwde sluis werd in 1658 gemaakt op de plaats van een eerdere houten sluis, en werdde Lemsterzijl genoemd. Reeds in 1411 was er sprake van een zijl, waardoor schepen kondenvaren, maar het bestaan ervan is zonder twijfel veel ouder.Het onderhoud van de sluis berustte vroeger bij de drie dorpen Eesterga, Follega enLemmer. Dit heeft tot 1872 geduurd, toen de Provincie kans zag het complex in hetwaterschap "De Lemstersluis" onder te brengen. Omdatde lusten (tol) de lasten (onderhoud) ver overtroffenhebben de dorpen er maar moeilijk afstandvan kunnen doen. In 1888 raakte de sluis buitengebruik, omdat er een nieuwe sluis was gebouwd inde monding van de vroegerebuitenhaven. De oude sluiskolk is nog lang zichtbaargeweest, maar de bezetter heeft in de TweedeWereldoorlog de doorgang verbreed, waardoor ook de laatste herinnering aan de OudeSluis verdween. Alleen de doorkassen van het bovenhoofd zijn nog te zien. Vóór het pandOudesluis 7 bevonden zich klippen waarin de sluisdeuren zich bevonden en van waaraf dedeuren werden bediend. De klippen, onderling met elkaar verbonden door een muur, stakenruim een meter boven het straatniveau uit. De buiten-klippen, aan de zeezijde van de sluis,bevonden zich ter hoogte van het pand Oudesluis 1. De doorgang langs dit pand, van deSchulpen naar de Oudesluis bedroeg hier niet meer dan een meter. Boven op deze buitenklippenbevond zich een ophaalbrug. Deze werd in 1862 vervangen door een basculebrug,die buiten de klippen werd geplaatst op de vleugelmuren van de sluis. Deze nieuwe brugwerd in de volksmond de "Blokjesbrug" genoemd. Ook de huidige brug, die weer verder naarhet zuiden werd gelegd, wordt nog steeds zo genoemd.De gedenksteen in de sluiswand herinnert aan het herstel, uitgevoerd in 1838.