Lemster Sluis

Deze nieuwe sluis werd in de tachtiger jaren van de 19e eeuw gebouwd. Een aantal jarengeleden werd het eeuwfeest gevierd.De doorvaart door Lemmer werd verbreed. Dit om te voldoen aan de eisen van een nieuwetijd waarin de schepen groter werden en in toenemend aantal De Lemmer passeerden en/ofaandeden.Samen met de vernieuwing van de zeedijken rond Lemmer maakten genoemdeaanpassingen dat Lemmer rond 1887 een totaal ander aanzicht kreeg. De aanleg van eenzeewering om het dorp, een nieuwe buitenhaven, een verbindingskanaal tussen Rien enBinnenhaven en de huidige sluis kwamen tot stand dank zij de samenwerking van de Staatder Nederlanden, de Provincie Friesland, de waterschappen Zeven Grietenijen en StadSloten, de Lemster Sluis en de gemeente Lemsterland.De sluis is bijzonder omdat er sprake is van een "bajonet-sluis" (deuren niet tegenoverelkaar).Het voordeel hiervan is dat er in één schutting twee schepen doorkunnen en dat dedeurbreedte op de maat van de breedte van het schip is.