Andringastate

Een van oorsprong grootlandhuis, elf venstertraveenbreed, twee bouwlagen hoogmet een lage schildkap, op dehoeken beëindigd door tweezeer robuuste schoorstenenmet borden. Aan beide zijdenvoorzien van zijvleugels. Inhet midden van de voorgevelbevond zich de entree, eenomlijste ingangspartij metbovenlicht. De kroonlijst isorigineel, alsmede enkele vande dakkapellen.Dit was tot 1873 het huis waarin de grietman woonde. De laatste adellijke bewoner wasJonkheer Wilco van Andringa de Kempenaer (1809 -1873). In 1888 werd het door zijnerfgenamen verkocht. Sindsdien is het opgedeeld en zijn er diverse eigenaren. Helaasherinnert weinig van het gebouw meer aan de vroegere allure. Veel Lemster inwonershadden graag gezien dat hierin het nieuwe gemeentekantoor was gevestigd.wandelen door lemmer23

 

In de jaren zeventig was daartoe de gelegenheid, maar het Gemeentebestuur heeft toen gekozenvoor de huidige locatie op grond van het feit dat een oud bestemmingsplan in bouwop deze plaats voorzag.Andringastate werd gebouwd in opdracht van grietman Regnerus van Andringa (1674- 1754)in het begin van de achttiende eeuw.Van Andringa heeft Lemmer tot grote bloei gebracht, waardoor het dorp al in de achttiendeeeuw, na Harlingen, kon uitgroeien tot de tweede havenplaats van Friesland.In de voorgevel rechts (Amro) vinden we een peilsteen, die de hoogte aangeeft van hetwater, zoals dat bij een zeer hoge waterstand eens geweest is in oktober 1881.