9 september 10 jaar bestaan St. Dorpsbehoud Lemsterland

09 september 2016

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland 10 jaar jong

 De stichting dorpsbehoud Lemsterland is 10 jaar geleden opgericht, door een aantal betrokken inwoners uit de voormalige gemeente Lemsterland, met als doel het behouden en herstellen van dorpsgezichten.

 

Doel van de stichting

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland wil zich beijveren voor het in standhouden van karakteristieke en beeldbepalende panden in Lemsterland.

De stichting draagt een officieel karakter en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.

 

In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven.

Het behouden en herstellen van dorpsgezichten binnen de voormalig gemeente Lemsterland en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Met andere woorden; de stichting bijvoorbeeld onderstaande punten ter hand kan nemen,

  • Adviseren(d) over de regels die er zijn op het terrein van onderhoud etc zowel landelijke regels als gemeentelijke regels,
  • Adviseren(d) aan gemeenteafdelingen over bijvoorbeeld bouwaanvragen,
  • Meedenken(d) over de gemeentelijke bestemmingsplannen of beleid.
  • Mogelijkheid panden te kopen en onder regie van de stichting laten opknappen en vervolgens weer verkopen.

 Welke monumenten

Op dit moment zijn er binnen de voormalig gemeente Lemsterland twee categorieën monumenten.

 

Eigenlijk kan men spreken van 2 lijsten. De eerste lijst is de lijst waarop de Rijksmonumenten staan beschreven.

Het gaat om een lijst met ongeveer 45 aangewezen rijksmonumenten. De eigenaren van deze panden zijn er van op de hoogte dat ze op deze lijst staan. Zij kunnen van verschillende regelingen gebruik maken om hun monument in stand te houden.

 

Daarnaast is er een lijst met zgn. Gemeentelijke Monumenten die sterk karakteristiek en beeldbepalend zijn in haar omgeving.

 

In 2001 is op initiatief van de gemeenteraad een lijst samengesteld met daarop een inventarisatie van karakteristieke panden in Lemsterland. Deze lijst is gedeeltelijk voorzien van een soort score van de welstandscommissie 'Hûs en Hiem' uit Leeuwarden. De stichting Dorpsbehoud Lemsterland heeft kort na haar oprichting in 2006 in overleg met het toenmalige gemeentebestuur gevraagd om deze lijst, uit te breiden, te actualiseren en alle panden van een deskundig rapport te laten voorzien door de genoemde welstandcommissie.

 

Enkele jaren later is deze lijst met panden vastgesteld door de gementeraad. Eerst het gedeelte van panden in Lemmer en in een tweede fase de panden in de zgn. buitendorpen van vrml. Lemsterland. Het vaststellen van de lijst door de gemeenteraad is gewaardeerd door de stichting met de schenking van een oud scheepsanker. Dit anker is geplaatst bij de Oude Sluis met als metafoor dat de lijst door de gemeenteraad is verankerd.

 

Door deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument, blijven de panden beschermd en bewaard voor de toekomst. Ook een samenstel van een rijtje panden of een karakteristiek landschapbeeld levert een duidelijk bijdrage aan de leefomgeving in de gemeente De Friese Meren. De lijst met 145 panden, is voor de plaats Lemmer vastgesteld en voor de dorpen om Lemmer heen gaat het om ruim 90 panden en objecten.

 

De gedachte dat de aanwijzing tot Gemeentelijk Monument een verzwarende omstandigheid is voor de eigenaar is niet aangetoond. Sterker nog, in de praktijk blijkt dat dergelijke panden soms ook in waarde kunnen stijgen. Het is fijn om te constateren dat er onder de bevolking een breed draagvlak is voor beschermende maatregelen zoals met het vaststellen van een Gemeentelijke Monumenten lijst is gebeurd.

 

De Stichting Dorpsbehoud Lemsterland zet zich in om gemeentelijke subsidiegelden beschikbaar te krigen voor het opknappen van panden. De afgelopen jaren hebben al vele eigenaren hier gebruik van kunnen maken.

Om de gemeentelijke en rijksmonumenten voor de inwoners en toeristen herkenbaar te laten zijn heeft de stichting in samenwerking met de gemeente zogenaamde herkenningsschildjes gemaakt.

 

Inmiddels zijn al meer dan 50 herkenningsschildjes geplaatst op gemeentelijke monumenten en 18 op rijksmonumenten. Dit wordt door de stichting verder gecoördineerd en door een vrijwilliger uitgevoerd.

 

Links het schildje voor een rijksmonument en rechts dat voor een gemeentelijk monument.

De kleuren voor het gemeentelijk monument zijn samengesteld uit de kleur van de vlag van de voormalige gemeente Lemsterland. De blauw witte kleur voor het rijksmonument is een landelijk gebruik.          

 

Lemster Bokking 2016.

In de hervormde kerk (ingang Lijnbaan) is de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland.

Tijdens de bijeenkomst waarin ook stil gestaan wordt bij het 10-jarig bestaan van de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland, wordt de "Lemster Bokking" uitgereikt aan een persoon voor de bijzondere inspanning voor het behoud of herstel van een historisch dorpsgezicht

in Lemmer De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een sculptuur van een bokking gegoten in brons. Het ontwerp is van de hand van de Lemster kunstenares Simone van den Berg. De genomineerde krijgen een speldje van de "Bokking" gemaakt door Jody de Vries.

Er wordt een lezing/toelichting gegeven op de ontwikkeling vanuit een ander (historisch) perspectief,

Het geheel wordt afgewisseld met muziek van "Marte Koster Kwartet".

 

Inloop vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie, aanvang bijeenkomst 20:00 uur.

Er zijn verschillende genomineerden aangedragen.

Een onafhankelijke externe commissie heeft de aanmeldingen beoordeeld en een voordracht gedaan aan het bestuur van de stichting.

 

                   

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de site www.nazomereninlemmer.nl